اککديان وساميان

چنان که در مباحث قبلی اشاره شد, پيدايش تمدنهای سومری وايلامی در خاک عراق و خوزستان ,توجه ساميان ساکن غرب  ,جنوب وشمال صحرای عربستان را به خود جلب نموده وبتدريج به منطقه بين النهرين کشاند.

با گذشت زمان ساميان يکی از دو ملت ساکن مابين رودهای دجله وفرات شده وبتدريج صاحبان قدرت ومسند گرديدند, بنحوی که به گواهی تاريخ ۲۸۰۰ سال قبل ازميلادبه آن درجه از قدرت رسيده بودند که اکثريت بسياری از شهرهای سومری و بعضا حاکميت شهر(پاتئسی )را در اختياربگيرند.

در سال يادشده فردی سامی موسوم به"مانيشتو"با استفاده از مسند پاتئسی خود حاکميت سومريان را نقض نموده و سلاله پادشاهی "کيش"را بوجود آورد.

سلاله شاهی مذکور بارها بر عليه دولت ايلام اعلام جنگ کرده و به خاک آذربايجان آن عصر حمله نمود.(که شرح کامل آن را در فصل تاريخ قديم آذربايجان ملاحظه خواهيدفرمود).

اککديان سامی نژاد قريب به ۳۰۰ سال در منطقه حکم داری کرده وخدمات ارزنده ای به ملت سامی نموده واهتمام وافری برای از رسميت انداختن زبان سومری و فزون کردن اهميت زبانشان بکاربردندکه شرح خدمات آنها به ملتشان در تاریخ مضبوط است.

علی پاشا صالح در اثرش بنام "حقوق تاريخی"در باره حاکميت اککديان در اين دوره چنين مينويسد:

"در خاک شمال عراق کنونی ودر حوالی بغداد, خلقی سامی نژادموسوم به اککد می زيست که تقريبا ۵۰۰۰سال قبل درنزاع با سومريان توفق يافته ,در دوره حکومت نامورترين پادشاهشان بنام"سارگون"سيطره تسلط خودرا از کرمانشاهان تا شام ودريای مديترانه گشترش دادند.

اککديان ۳۰۰ سال در مسند باقی ماندند ,وبا گذشت زمان سومريان مجددا قدرت را به قبضه درآورده و شهر"لاقاش" راپايتخت خودقراردادند.زبان سومری التصاقی را مجددا بجای زبان اککدی سامی رسميت دادند."

شهرياران کيش با شاهنشاهان ايلام به جنگ پرداخته وشاه ايلام را به اککد, اسارت بردند ومدتهای مديدی ايلام را خراجگزار اککد کردند.

با فرمان سارگون قوانين موجود به زبان سومری به زبان اککدی ترجمه شد و در معبد شهر"ائرخ"نگهداری گرديدکه در اعصار بعدی "آسور بانیپال" با تهيه نسخه ای از آنها قوانين مزبوررا به سرزمين آشور برد وبدين ترتيب اين قوانين تا کنون باقی ماندند.

از سنگ نبشته های کشف شده توسط دمرگان چنين برمی آيدکه يکی از شهرياران اککدی بنام "نارام سين"به خاک لوللوبيان در آذربايجان کنونی حمله کرده بوده است.

در صفحات بعدخواهيم ديد که سلاله دوم شهرياران اککدی شهر ائرخ را پايتخت خود ساختند و در همين عصر در نزاع بين يکی از خلقهای ساکن آذربايجان بنام "قوتتيان"مغلوب شده و بابل را مسخرساختند ودر آن به حکمرانی پرداختند.(در فصل مربوط به تاريخ قديم آذربايجان خواهيم ديد.)

ادامه مبحث با عنوان "بازگشت حاکميت سومريان" در مقال بعد....

/ 0 نظر / 73 بازدید