بازگشت حاکميت سومريان

اککديان تقريبا سيصد سال بر اريکه قدرت منطقه بين النهرين تکيه زدندو بالاخره در ۲۵۰۰ سال قبل از ميلاد با تسلط مجدد سومريان منقرض شدند.

برخلاف دوره اول تسلط سومريان، اينبار شهرياران سومری با ايلاميان و للوبی ها مدتهای مديدی به جنگ و ستيز برخواستندودر نتيجه اين جنگهادر ۲۱۱۵ قبل از ميلاد ،ايلاميان با غلبه نهايی بر سومريان فرمانروايان بلامنازع منطقه شدند. 

شکست سنگين سومريان باعث شد که ديگر نتوانند در تاريخ قد علم کنند وبه تدريج در بين ملل سامی مستحيل شده و گروهی نيز به آسيای ميانه و منطقه سيبری بازگشتند.

پايتخت سلاله دوم شهرياران سومری لاقاش ونامورترين شهريارش قودئا بوده است .

بعدا در سال ۲۴۵۰ قبل از ميلاد محل پايتختشان از لاقاش به اور منتقل شدو زبان التصاقی سومری بصورت رسمی جايگزين زبان سامی گرديد.

مقتدرترين شاه اين دوره شهرياری موسوم به دونقی بوده است که بارها به خاک ايلاميان و لولوبيها هجوم برده و فتوحات بسياری کرده بود.در تاريخ اذربايجان به اين لشکرکشی ها اشاره خواهيم داشت.

انقراض سومريان:

سومريان ،سالهای آخر حاکميتشان بر ملل تحت انقياد، ستمهای فراوانی رواداشتند. از اين رو وضعيت نظامی خاصی را حاکم کرده بودند و صاحب اردو وارتش وسيعی شدند و نهايتا با اين ارتش به همسايگان از آن جمله به ايلاميان هجوم آوردند و مقاومت ايلاميان وپايداری نظاميشان باعث شد سومريان به دفعات شکستهای سنگينی را متحمل شوند و حتی در يکی از ستيزهايشان شهريار سومريان را اسيرکرده وبه شهر شوش بردند .

در ۲۲۸۰ قبل از ميلاد شاه ايلامی بنام کودورنان شهر اور سومريان را مسخرساخته ،شهر را به تاراج برد و ربه النوعی بنام نه نهرا با خود به شوش حمل کرد،بدين ترتيب خاک سومريان ۶۰ سال قسمتی از حيطه قدرت ايلاميان بشمار می رفت.

در ۲۲۳۹ قبل از ميلاد سلاله های پادشاهی سومری بازگشتند، لاکن اينبار پادشاه مقتدر ايلامی، ريم سين در سال ۲۱۱۵ قبل ازميلاد با شکست نهايی سومريان بر قوام چندین هزار ساله اين شهرياران نقطه پايانی گذاشت.

ايلاميان نيز چون سومريان در اين سالهای جنگ وخون تظلمات زيادی در حق ملل تحت حکومتشان کردند ودر نتيجه اين تظلمات دسته های عظيمی ازساميان بطرف شام و غرب هجرت نمودند و در سالهای بعد، بانيان تمدنهای آشور،يهود،فينيقی ومصر شدند.

متخصصان تاريخ اديان بر اين باورند که حضرت ابراهيم در اين سالها و بواسطه تظلمات ايلاميان از بابل به فلسطين کوچ کردند.

بعداز شکست نهايی در سال ۲۱۱۵ قبل از ميلاد ، بسياری از سومريان به موطن اصليشان يعنی آسيای ميانه بازگشتند و گروهی نيز در ميان اقوام سامی که پر تعداد بودند ادغام شدند.

ادامه مقال در مبحث بعدی با عنوان "درخشش بابل"...

/ 0 نظر / 63 بازدید